न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभ्राज्यं न च भारकारि।
व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्॥

नास्ति विद्यासमो बन्धुर्नास्ति विद्यासमः सुहृत् ।
व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्॥

सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् ।
अहार्यत्वादनर्ध्यत्वादक्षयत्वाच्च सर्वदा ॥

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुरेव परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

विद्यालयाः
1151
अधिकम्
पाठ्यक्रमाः
5
अधिकम्
विषयाः
198

छायाचित्र

परीक्षा आंकड़े २०१९

PASS(Approx.)%
७९%
प्रथमा
८८%
पूर्व-मध्यमा(I)
९०%
पूर्व-मध्यमा(II)
८७%
उत्तर-मध्यमा(I)
८८%
उत्तर-मध्यमा(II)